هاست سی پنل ایران

دویست مگابایت سی پنل ایران


 • 200 مگابایت

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد یتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ادآن دامین نامحدود

 • بک آپ گیری هفتگی

 • پارک دامین نامحدود

 • حافظه بسیارسریع

 • گواهی SSL رایگان

 • آپتایم بالا

 • پشتیبانی24ساعته


پانصد مگابایت سی پنل ایران


 • 500 مگابایت

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد یتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ادآن دامین نامحدود

 • بک آپ گیری هفتگی

 • پارک دامین نامحدود

 • حافظه بسیارسریع

 • گواهی SSL رایگان

 • آپتایم بالا

 • پشتیبانی24ساعته


هزار مگابایت سی پنل ایران


 • 1000 مگابایت

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد یتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ادآن دامین نامحدود

 • بک آپ گیری هفتگی

 • پارک دامین نامحدود

 • حافظه بسیارسریع

 • گواهی SSL رایگان

 • آپتایم بالا

 • پشتیبانی24ساعته


دو هزار مگابایت سی پنل ایران


 • 2000 مگابایت

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد یتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ادآن دامین نامحدود

 • بک آپ گیری هفتگی

 • پارک دامین نامحدود

 • حافظه بسیارسریع

 • گواهی SSL رایگان

 • آپتایم بالا

 • پشتیبانی24ساعته


سه هزار مگابایت سی پنل ایران


 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد یتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ادآن دامین نامحدود

 • بک آپ گیری هفتگی

 • پارک دامین نامحدود

 • حافظه بسیارسریع

 • گواهی SSL رایگان

 • آپتایم بالا

 • پشتیبانی24ساعته


پنج هزار مگابایت سی پنل ایران


 • 5000 مگابایت

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد یتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ادآن دامین نامحدود

 • بک آپ گیری هفتگی

 • پارک دامین نامحدود

 • حافظه بسیارسریع

 • گواهی SSL رایگان

 • آپتایم بالا

 • پشتیبانی24ساعته


ده هزار مگابایت سی پنل ایران


 • 5000 مگابایت

 • ترافیک ماهانه نامحدود

 • تعداد ایمیل نامحدود

 • تعداد یتابیس نامحدود

 • پارک دامین نامحدود

 • ادآن دامین نامحدود

 • بک آپ گیری هفتگی

 • پارک دامین نامحدود

 • حافظه بسیارسریع

 • گواهی SSL رایگان

 • آپتایم بالا

 • پشتیبانی24ساعته